Welkom

Let op: dit symposium is al geweest, u kunt zich hiervoor niet meer aanmelden.

Op 20 mei 2016 vond het symposium ‘Ethische dilemma’s bij de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking’ plaats. Een symposium over mensen met een verstandelijke beperking. Mensen die in onze samenleving kwetsbaar zijn en ondersteuning nodig hebben. Professionals die bij hen betrokken zijn worden geconfronteerd met ethische vragen en dilemma’s als: wat is goede zorg, hoe ver reikt het recht op autonomie, wie is waarvoor verantwoordelijk, wat mag en wat mag niet? Vragen waar geen kant en klare antwoorden voor bestaan.

Er zijn vele complexe ethische vragen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking die zich in een aantal opzichten ook onderscheiden van de ethische kwesties in andere zorgvelden.

Dit hangt samen met een aantal specifieke kenmerken van deze zorg:

  • Door wilsonbekwaamheid kunnen beslissingen vaak niet genomen worden door de cliënt zelf. Ouders/wettelijk vertegenwoordigers moeten dan in de plaats treden voor de cliënt.
  • Ondersteuning wordt veelal gegeven door een team van professionals die allemaal vanuit hun eigen expertise bij ethische problematiek betrokken zijn, elk met een eigen invalshoek en al of niet expliciete ethische uitgangspunten.
  • het betreft veelal langdurige zorg, wat de zorgrelatie speciaal maakt. Bovendien is de levensloop en het levensverhaal van mensen met een verstandelijke beperking anders dan van normaalbegaafde mensen.
  • tenslotte lijken ethische benaderingen waarin de persoonlijke relatie (ev. zorgrelatie) centraal staat (zorgethiek) dikwijls passender voor deze sector dan de ‘medische’ ethiek die in andere sectoren vaak leidend is.

Tijdens dit symposium stonden bovenstaande kenmerken centraal en heeft/is de deelnemer:

  • Morele problemen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking leren herkennen.
  • Zich bewust worden van de eigen normen en waarden.
  • geleerd om systematisch te redeneren en te handelen bij morele dilemma’s.

Het symposium bestond voornamelijk uit workshops waarbij de deelnemers actief aan de slag gingen onder leiding van een ethicus.

Voor wie?
Het symposium was bedoeld voor professionals die betrokken zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals (aios)-AVG’s, orthopedagogen, directeuren, leden RvB en management van zorginstellingen, studenten ethiek of (gezondheids)recht en andere belangstellenden.